در سازمان هایی که انباردار به طور مستقل ورود اطلاعات در سیستم را به عهده دارد انواع  رسید و حواله بصورت مقداری صادر می شوند. در این شرایط برای ریالی کردن برگه ها، بستگی به نوع وارده یا صادره از انبار، در فرم های سیستم بازرگانی یا حسابداری انبار فراخوان می شوند . برای فراخوان برگه مقداری باید شرایط زیر برقرار باشد: ۱- برگه های رسید و حواله در حالت ثبت شده باشند. ۲- اگر برگه رسید و حواله در فرم ورود و خروج فراخوان می شوند، انبار انتخابی در فرم ورود یا خروج با انبار برگه رسید و حواله باید یکسان باشد. ۳- برای فراخوان برگه رسید در CM فرم ورود،خرید یا برگشت از فروش و برای فراخوان برگه حواله در CM فرم خروج، فروش یا برگشت از خرید گزینه " فراخوان سند مقداری " انتخاب شود.با این کار...

بیشتر بخوانید