شماره گذاری اسناد دریافت/پرداخت بر اساس مراکز خزانه داری صورت می گیرد .مراکز خزانه داری می توانند دارای زیرمجموعه (باجه)باشند ولی هنگام ایجاد سند دریافت و پرداخت بعد از انتخاب مرکز, سریال سند بر اساس مرکز خزانه داری اولیه (پدر)مشخص می گردد یعنی اگر یک مرکز خزانه داری دارای چندین زیر مجموعه یا باجه باشد سریال آن از رنج یکسان تبعیت می کند و در صورت انتخاب باجه های مرکز خزانه داری دیگری , سریال آن تغییر می کند. نکته ۱: در خزانه داری پیوست ساختار سازمانی خزانه داری به صورت درختواره قابل تعریف است. نکته ۲: دریافت پرداخت همیشه بر اساس برگهای انتهایی درختواره(باجه) انجام شده و هر باجه حسابهای نقد و بانک و اسناد و ...

بیشتر بخوانید