برای چاپ تصویر کالا در اسناد بازرگانی/انبار به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- ابتداء تصویر مورد نظر برای کالا را در فیلد تصویر کالا در فرم "معرفی کالا خدمات" ثبت می کنیم. ۲- در محبط تغییر فرم چاپی اسناد در محل مورد نظر برای چاپ تصویر کالا از کنترل تصویر استفاده نموده و ابعاد آنرا تنظیم می کنیم. ۳- از تابع GetMerchPicture استفاده می کنیم. ۴- آرگومان ورودی آنرا فیلدی فرار می دهیم که حاوی کد کالا است(عموما این فیلد دارای ایندکس شماره ۰ می باشد[N,0]) ۵- فرم سند ذخیره می نماییم. نکته ۱: این امکان به ویژه برای اسنادی از بازرگانی و انبار که حاوی یک یا حداکثر چند ردیف کالا می باشد می تواند مفید باشد. نکته ۲: این امکان در همه فرمهای حاوی کد کالا نظیر فاکتور فروش، فاکتور خرید، برگشتیها، اسناد ورود و خروج کالا، حواله و رسید...

بیشتر بخوانید

برای تایید گروهی اسناد بازرگانی ابتدا از منوی بازرگانی ،زیر منوی "دفتر خرید فروش" را باز می نمائیم،سپس فاکتور های مورد نظر را با استفاده از دکمه +/-  انتخاب و با استفاده از کلیک راست در CM  فرم ، گزینه  "تائید فاکتورهای انتخابی" را کلیک می کنیم. با این کار فاکتورهای انتخابی در وضعیت تائید شده قرار می گیرند . نکته ۱: برای برگشت از این حالت میتوان با کلیک راست در CM  همان فرم ، گزینه "برگشت از  تائید فاکتورهای انتخابی" را کلیک می کنیم. نکته ۲: تنها گروه کاربرانی به "تائید فاکتورهای انتخابی" دسترسی  دارند که در مدیریت گروهها ،در منوی سیستم بازرگانی،            امکان تائید اسناد در قسمت خاکستری رنگ، برای فرم های عملیاتی بازرگانی فعال باشد . نکته ۳: تنها اسنادی قابلیت تائید شدن دارند که در وضعیت "ثبت شده" قرار گرفته باشند. نکته ۴: برای تایید یا برگشت از تایید...

بیشتر بخوانید