برای چاپ تصویر کالا در اسناد بازرگانی/انبار به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- ابتداء تصویر مورد نظر برای کالا را در فیلد تصویر کالا در فرم "معرفی کالا خدمات" ثبت می کنیم. ۲-...

بیستر بخوانید

برای تایید گروهی اسناد بازرگانی ابتدا از منوی بازرگانی ،زیر منوی "دفتر خرید فروش" را باز می نمائیم،سپس فاکتور های مورد نظر را با استفاده از دکمه +/-  انتخاب و با استفاده از...

بیستر بخوانید