استقرار سیستم خزانه داری به مفهوم مقداردهی اولیه مراکز خزانه داری سازمان وفق اطلاعات و وضعیت نقدینگی کلی شرکت است. به نوعی شبیه به عملیات افتتاح حسابها که در سیستم دفترداری، مرحله آغازین کار با سیستم است. برای استقرار سیستم خزانه داری به تفکیک هر مرکز خزانه داری نیاز به اطلاعات زیر می باشد: ۱- ثبت مانده نقد ریالی/ارزی ۲- ثبت اطلاعات اسناد دریافتنی باز(شامل جک، اسناد تضمینی، سفته و ...

بیشتر بخوانید