برای این کار لازم است تا تنظیم مرتبط با فرم شماره ۵۵ (گزارش مرخصی پرسنل ) در مدیریت گروه های کاری مارک شود. با انتخاب این تنظیم، تنها در ماه هایی که برای پرسنل پردازش کارکرد ماهانه انجام شده باشد، میزان استحقاقی در ماه به مانده مرخصی افزوده خواهد شد....

بیشتر بخوانید

برای این کار مراحل زیر را دنبال کنید : ۱-در فرم معرفی عوامل کارکرد عامل جدیدی جهت محاسبه میزان استحقاق تعریف نمایید و نوع آن را مرخصی استحقاقی ماهانه قراردهید. ۲- نحوه ارزیابی را برای گروه های قوانین تعریف کنید و فرمول محاسباتی مورد نظرتان را بنویسید. ۳-در فرم مدیریت گروه های کاری، تنظیم مرتبط با فرم شماره ۵۵ را مارک کنید....

بیشتر بخوانید