برای این کار لازم است تا تنظیم مرتبط با فرم شماره ۵۵ (گزارش مرخصی پرسنل ) در مدیریت گروه های کاری مارک شود. با انتخاب این تنظیم، تنها در ماه هایی که برای...

بیستر بخوانید

برای این کار مراحل زیر را دنبال کنید : ۱-در فرم معرفی عوامل کارکرد عامل جدیدی جهت محاسبه میزان استحقاق تعریف نمایید و نوع آن را مرخصی استحقاقی ماهانه قراردهید. ۲- نحوه...

بیستر بخوانید