۱- انبارهای موجود در شرکت مبدا با همان کدها و همان نام در شرکت مقصد ایجاد شود . ۲- کالاها در دو شرکت باید از نظر نام و کد و طول کد یکسان باشند ۳- واحدهای شمارش کالا در شرکت مبدا و مقصد یکسان باشند. ۴- شماره ای مشابه شماره فاکتور ارسالی در شرکت مقصد وجود نداشته باشد. نکته ۱: امکان ارسال کالا در فرم معرفی کالا به شرکتهای دیگر وجود دارد. نکته ۲: درصورتیکه حساب مربوط با طرف حساب فاکتور در سیستم وجود نداشته باشد، هنگام ارسال این حساب ساخته می شود نکته ۳: هنگام ارسال فاکتور، از کاربر سوال می شود که آیا مایل به ارسال سند مالی مربوطه نیز می باشید یاخیر، در صورت تایید،  سیستم سند مالی مربوط به فاکتور را نیز به دیتابیس مقصد منتقل می کند. نکته ۴: در صورتیکه مرکز بازرگانی اسناد در شرکت...

بیشتر بخوانید