۱- کنترل انتخاب ارز از پنج قسمت تشکیل شده است. قسمت اول(از سمت راست) نوع ارز، قسمت دوم تعداد ارز، قسمت سوم نوع عملیات تبدیل، قسمت چهارم نرخ تبدیل و قسمت  پنجم معادل...

بیستر بخوانید