با توجه به نوسانات قیمت و جهت ارزیابی مجدد موجودی کالا می توان از امکان ارزیابی خودکار سیستم برای همه کالاها در همه انبارها استفاده نمود. مراحل انجام کار به صورت...

بیستر بخوانید