نتیجه تجدید ارزیابی دارایی ها، ممکن است افزایش یا کاهش ارزش دارایی باشد. طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۱، در تجدید ارزیابی، مبلغ کارشناسی شده،جایگزین مبلغ دفتری قبلی شده و استهلاک انباشته حذف می شود در سیستم دارایی پیوست، فرمی به نام  "تجدید ارزیابی" وجود دارد. دراین فرم پس از انتخاب دارایی مورد نظر، مشخصات دارایی نمایش داده می شود و باید تاریخ و مبلغ تجدید ارزیابی درج شود. پس از ثبت عملیات: - بهای تمام شده قبلی حذف می شود - استهلاک انباشته دارایی صفر می شود - مبلغ تجدید ارزیابی جایگزین بهای تمام شده می گردد نکته: تاریخچه عملیات رخ داده برروی دارایی در سیستم نگهداری می شود ...

بیشتر بخوانید