درصورتیکه در سیستم از انواع ارز برای ثبت عملیات استفاده شود، می توان برای باجه های مختلف موجود در مراکز دریافت/پرداخت ارز مجاز برای ثبت عملیات را انتخاب نمود. برای این...

بیستر بخوانید