با توجه به اینکه اکثر گزارشهای سیستم انبار براساس بهای تمام شده کالا می باشد، این گزارش یک گزارش برای پیش بینی ارزش موجودی بر حسب قیمت فروش دلخواه می باشد.  برای این کار از "گزارش ارزیابی موجودی" در قسمت گزارشهای کالا در سیستم بازرگانی استفاده می شود. در این گزارش می توانید کالاهای مورد نظر را در انبارها انتخاب کنید و ارزش موجودی کالا فعلی خود را برحسب "لیستهای دهگانه قیمت فروش" ،"آخرین قیمت خرید" یا "آخرین قیمت فروش کالا" تعیین نمائید و از "اختلاف ارزش برآوردی کالا" با "قیمت تمام شده کالا" به سود حاصل از این پیش بینی دست پیدا کنید .در این حالت این گزارش ابزاری در دست مدیران برای انتخاب فروش کالا در محل مناسب، برای کسب سود بیشتر یا فروش سریعتر خواهد بود. این گزارش را می توان برحسب درصد سود یا میزان سود و یا موارد...

بیشتر بخوانید