برای اینکار دو حالت وجود دارد: ۱- اگر بخواهیم ارتباط حساب موردنظر را با کلیه تفصیلی ها در این آرتیکل قطع کنیم. در این حالت بروی آرتیکل موردنظر کلیک کرده و کلید ترکیبی Alt+J را می زنیم.با پیغام  "آیا ارتباط حساب جاری با کلیه تفصیلیها حذف شود؟" مواجه می شویم که در صورت تایید، ارتباط حساب موردنظر با کلیه تفصیلیها در این آرتیکل قطع می شود. ۲- اگر بخواهیم ارتباط حساب موردنظر را فقط با یکی از تفصیلیها در آرتیکل سند حسابداری قطع کنیم. دراین حالت بروی آرتیکل موردنظر و در ستون تفصیلی که میخواهیم ارتباط حساب با آن را حذف کنیم ، کلیک کرده و کلید ترکیبی Alt+J را می زنیم.با پیغام "آیا ارتباط حساب جاری با کلیه تفصیلیها حذف شود؟" مواجه می شویم که با انصراف آن با پیغام "آیا ارتباط حساب جاری با تفصیلی انتخاب شده حذف...

بیشتر بخوانید

برای این منظور با مراجعه به فرم"مدیریت ارتباط حساب و تفصیلی" از منوی حسابداری و کلیک برروی دگمه "گزارش ارتباطات" فرمی تحت عنوان لیست ارتباطات حساب و تفصیلیها نمایان می شود که در آن لیستی از حسابهایی که با تفصیلیها در ارتباط هستند با تفصیلیهای انتخاب شده برای آنها نمایش داده می شود...

بیشتر بخوانید