کنسرسیوم(Consortium) به اتحاد دو/چند شرکت برای شرکت در مناقصه یک پروژه معین(نظیر ساخت نیروگاه) گفته می شود، که در صورت برنده شدن در مناقصه اجرای پروژه در قالب قرارداد با کارفرما و بر اساس شرایط مورد توافق بین اعضاء کنسرسیوم انجام می شود. تشکیل کنسرسیوم به مفهوم ایجاد شخصیت جداگانه حقوقی نیست و در واقع عملا یک شرکت به طور غر مستقیم بین اعضاء کنسرسیوم به وجود می آید، بدون آنکه رابطه حقوقی بین آنها ایجاد گردد. از معروفترین کنسرسیومها می توان از Airbus کنسرسیوم شرکتهای فعال در زمینه هوا فضا یا (World Wide Web Consortium) متشکل از فعالین استانداردهای وب نام برد. نکته ۱: واژه کنسرسیوم برگرفته از ریشه لاتینی "consor" به معنای شریک و همکار است. نکته ۲: ارتباط حقوقی Joint Venture نیز هرگاه حول موضوع انجام یک پروژه خاص مطرح شود معادل کنسرسیوم است. گرچه شمول Joint Venture اعم از کنسرسیوم...

بیشتر بخوانید