با کلیک کردن دکمه "ابظال فاکتور" در فرم فاکتور فروش/خرید فاکتور ابطال می شود. فاکتور ابطال شده هیج اثری در گزارشها و سایر اسناد نداشته و تنها یک شماره در سریال فاکتورها را اشغال میکند. نکته ۱: فاکتوری می تواند ابطال شود که ثبت نشده باشد. نکته ۲: اسناد مالی و انبار مرتبط با فاکتور حین ابطال حذف خواهد شد. نکته ۳: فاکتور ابطال شده می تواند از حالت ابطال خارج شود مشروط بر داشتن مجوز(تنظیم شماره ۴۵ ار تنظمیات مرتبط با فاکتورها در مدیریت کاربران) نکته ۴: نگهداری لاشه چنین فاکتوری می تواند به دلیل ملاحظات قانونی سریال فاکتورها باشد....

بیشتر بخوانید