اگر بخواهیم بین دو آرتیکل در یک سند حسابداری یک آرتیکل جدید ایجاد کنیم، بروی آرتیکل ردیف بالایی کلیک کرده و کلید ترکیبی Alt+A را می فشاریم و یا در CM سند مالی آیتم "درج آرتیکل انتخابی در سند" را انتخاب می نماییم....

بیستر بخوانید