برای اینکار دو حالت وجود دارد: ۱- اگر بخواهیم ارتباط حساب موردنظر را با کلیه تفصیلی ها در این آرتیکل قطع کنیم. در این حالت بروی آرتیکل موردنظر کلیک کرده و کلید ترکیبی Alt+J را می زنیم.با پیغام  "آیا ارتباط حساب جاری با کلیه تفصیلیها حذف شود؟" مواجه می شویم که در صورت تایید، ارتباط حساب موردنظر با کلیه تفصیلیها در این آرتیکل قطع می شود. ۲- اگر بخواهیم ارتباط حساب موردنظر را فقط با یکی از تفصیلیها در آرتیکل سند حسابداری قطع کنیم. دراین حالت بروی آرتیکل موردنظر و در ستون تفصیلی که میخواهیم ارتباط حساب با آن را حذف کنیم ، کلیک کرده و کلید ترکیبی Alt+J را می زنیم.با پیغام "آیا ارتباط حساب جاری با کلیه تفصیلیها حذف شود؟" مواجه می شویم که با انصراف آن با پیغام "آیا ارتباط حساب جاری با تفصیلی انتخاب شده حذف...

بیشتر بخوانید

با انتخاب آرتیکلهای مورد نظر در سند مبدا با کلید +/- و انتخاب آیتم   "ارسال سند به شرکت دیگر.."، در CM "سند حسابداری" آرتیکلهای انتخاب شده در سند مالی جاری قابل انتقال به شرکت دیگر خواهد بود. نکته ۱: طول کد سطوح حسابهای ثابت شامل کل،معین، تفصیلی در دو شرکت باید یکسان باشد. نکته ۲:  اگر شماره سند ارسالی در شرکت مقصد وجود داشته باشد، آرتیکلها در انتهای سند با شماره یکسان ایجاد می شود. نکته ۳: درصورتیکه حساب مرتبط با آرتیکل سند در شرکت مقصد وجود نداشته باشد، هنگام ارسال این حساب ایجاد می شود....

بیشتر بخوانید

تجزیه آرتیکل به مفهوم شکستن رقم یک آرتیکل به ارقام کوچکتر و با حسابهای مختلف می باشد.این امر در مواردی کاربرد دارد که کاربر بخواهد آرتیکلی را(به ویژه آرتیکلهایی که توسط سیستم به طور خودکار تولید می شود) را به ارقام کوچکتر و با حسابها/تفصیلیهایی متفاوت با حالت اولیه تبدیل نماید. برای تحزیه آرتیکل به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- از منوی حسابداری وارد فرم "سند حسابداری" با شماره مورد نظر می شویم. ۲- آرتیکل مور نظر را انتخاب و از CM فرم آیتم "تجزیه آرتیکل" را انتخاب می نماییم. ۳- فرمی مشابه سند حسابداری در اختیار کاربر قرار می گیرد. با استفاده از کلید space آرتیکلهای معادل را ایجاد می کنیم. ۴- دکمه "درج در سند" را کلیک می کنیم. به این ترتیب آرتیکل اولیه از سندحذف و آرتیکلهای ایجاد شده در فرم تجزیه آرتیکل جایگزین آن خواهد شد. نکته ۱: به طور خودکار رقم آرتیکل...

بیشتر بخوانید