به طور معمول در سند مالی می توان نام کاربر تنظیم کننده و تایید کننده سند را مشاهده و چاپ نمود. ولی اگر بخواهیم نام آخرین کاربری که سند را ویرایش...

بیستر بخوانید