به طور معمول در سند مالی می توان نام کاربر تنظیم کننده و تایید کننده سند را مشاهده و چاپ نمود. ولی اگر بخواهیم نام آخرین کاربری که سند را ویرایش نموده و ثبت کرده است را در پرینت  سند  داشته  باشیم  کافی  است در فرم چاپی پارامتری با تابع (SpecParam(6 ایجاد نمود این پارامتر نام آخرین کاربر ثبت کننده سند را نمایش می دهد....

بیشتر بخوانید