۱- پیشنهاد قیمت فروش پیشنهادی به خریدار: در این حالت شرکت فروشنده از یک یا چند لیست قیمت استفاده می نماید و هر نوع لیست قیمت را به یک نوع خریدار انتساب می دهد (مثال لیست قیمت نماینده، عمده فروش و...

بیشتر بخوانید