به دستور العمل نحوه ثبت و گردش مکاتبات اداری هر سازمان /موسسه/شرکت گفته می شود که در آن تمامی رویه و روال و قواعد مربوط به گردش نامه مشخص و تبیین شده است ، آئین نامه مکاتباتی گفته می شود. می توان گفت برای استقرار سیستم مکانیزه مکاتبات وجود چنین آئین نامه ای ضروری می باشد. در واقع برمبنای قواعد اداری ذکر شده در این آئین نامه بسیاری از تعریف پایه، تنظیمات سیستمی و مجوزهای کاری استخراج شده و در سیستم مکاتبات اعمال خواهد شد. نکته: معمولا این قواعد در یک زمان مشخص تنظیم و به امضای مدیران ارشد سازمان رسیده و مورد اجرا گذاشته می شود....

بیستر بخوانید