اتصال حساب حسابداری به ارز کارمزد در نرم افزار صرافی پیوست این امکان وجود دارد که می توان برای کارمزد ریالی چه در خرید چه در فروش حساب دلخواه لینک داد...

بیستر بخوانید

ثبت کارمزدهای ریالی درحواله های ارزی در نرم افزار صرافی پیوست چگونه انجام می شود ؟ در بحث خرید فروش های حواله یک بخشی از معامله مربوط به کارمزد میشود که...

بیستر بخوانید