ارزیابی عملکرد کارکنان

null

   بکارگیری صحیح ابزار انگیزشی در راستای رسیدن به اهداف راهبردی سازمان
■   شناسایی توانایی ها و مهارت‏های کارکنان در چارچوب اهداف سازمانی
   بهبود فرآیند تصمیم گیری در حوزه منابع انسانی در نتیجه ارزیابی دقیق کارکنان

 • ارزیابی عملکرد براساس شاخص ها و اهداف تعیین شده سازمانی

 • معرفی انواع دوره‌های زمانی ارزیابی با قابلیت تعیین واحد سازمانی مجاز مرتبط با هر دوره

 • معرفی انواع شاخص‏های ارزیابی عمومی و اختصاصی به تفکیک ردیف‏های شغلی

 • امکان تعیین امتیاز و وزن هر شاخص و محدوده مجاز امتیازی برای هر یک

 • امکان طراحی انواع فرم‌های ارزیابی براساس عوامل ارزیابی مختلف

 • امکان تعیین روال گردش فرم‏های ارزیابی بدون محدودیت در تعریف مراحل


 • اجرای دقیق و سریع فرآیند ارزیابی در هر دوره

 • امکان ایجاد و ثبت فرم‌های ارزیابی پرسنل به صورت همزمان در هر دوره ارزیابی

 • ثبت اطلاعات فرم‏های ارزیابی به تفکیک پرسنل

 • ثبت امتیاز هر شاخص به تفکیک اقدام کنندگان روی فرم ارزیابی در هر مرحله

 • نگهداری سوابق و تاریخچه ارزیابی‏های انجام شده به تفکیک دوره ارزیابی و پرسنل

 • محاسبه امتیاز نهایی ارزیابی و ارسال خودکار اطلاعات به سیستم پرسنلی پیوست


 • ارائه انواع گزارش‏های مدیریتی، کنترلی و آماری

 • امکان اعمال گزینش، جستجو و گروه‌بندی براساس پارامترهای دلخواه برای کلیه گزارش‌ها

 • امکان تهیه گزارش از فرم‌های ثبت شده‌ ارزیابی پرسنل سازمان در محدوده زمانی مورد نظر

 • امکان تهیه گزارش از پرونده ارزیابی پرسنل سازمان در بازه تاریخی دلخواه

 • امکان تهیه گزارش از پرسنل ارزیابی نشده در هر دوره ارزیابی

 • امکان تهیه گزارش از بالاترین امتیازات ارزیابی در دوره مورد نظر


نرم افزار ارزیابی عملکرد پرسنل پیوستسوالی دارید ؟

به محض دریاف پاسخ یا تغییرات برای شما پیام اطلاع رسانی ارسال خواهیم کرد!

+ = Verify Human or Spambot ?