ارزیابی عملکرد کارکنان

null

نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان
ارزیابی دوره ای کارکنان در سازمان ها از جمله فرآیندهای استانداردی است که در سازمان ها و شرکت های بزرگ در فواصل زمانی مورد نظر سازمان انجام می شود و برای اندازه گیری سطح کیفیت خدمات و پرسنل در سازمان اهمیت ویژه ای دارد. برای انجام عملیات ارزشیابی از فرآیند گردش فرم های کاغذی و بازگشت فرم های تکمیل شده و ثبت اطلاعات خلاصه آنها و گزارش گیری های بعدی، هزینه و زمان زیادی به سازمان تحمیل می نماید که وجود ابزار الکترونیک را ضروری می نماید.

نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان پیوست از دو بخش تشکیل شده است:

بخش اول؛ طراحی و گردش فرم های ارزیابی است که برحسب عوامل و پارامترهای انتخابی در سازمان، فرم های ارزیابی را تکمیل و ثبت می نماید.
بخش دوم؛ استخراج و ثبت خلاصه امتیازات تحصیل شده از فرم های ارزیابی و ثبت آن در سیستم پرسنلی می باشد که گزارش های دوره ای تفکیکی را در اختیار بخش ارزیابی و گزارش های کاملی را در اختیار واحد پرسنلی می گذارد. برای طراحی فرم های ارزیابی، از فرم ساز حرفه ای پیوست استفاده شده که قابلیت تعریف انواع فرم های ارزیابی با ساختار اطلاعاتی دلخواه را در اختیار سازمان می گذارد. همچنین موتور گردش فرم پیوست، طراحی و پیاده سازی انواع روال های پیچیده سازمانی و مراحل تکمیل و تایید را پشتیبانی می نماید.


   بکارگیری صحیح ابزار انگیزشی در راستای رسیدن به اهداف راهبردی سازمان
■   شناسایی توانایی ها و مهارت‏های کارکنان در چارچوب اهداف سازمانی
   بهبود فرآیند تصمیم گیری در حوزه منابع انسانی در نتیجه ارزیابی دقیق کارکنان

 • ارزیابی عملکرد براساس شاخص ها و اهداف تعیین شده سازمانی

 • معرفی انواع دوره‌های زمانی ارزیابی با قابلیت تعیین واحد سازمانی مجاز مرتبط با هر دوره

 • معرفی انواع شاخص‏های ارزیابی عمومی و اختصاصی به تفکیک ردیف‏های شغلی

 • امکان تعیین امتیاز و وزن هر شاخص و محدوده مجاز امتیازی برای هر یک

 • امکان طراحی انواع فرم‌های ارزیابی براساس عوامل ارزیابی مختلف

 • امکان تعیین روال گردش فرم‏های ارزیابی بدون محدودیت در تعریف مراحل


 • اجرای دقیق و سریع فرآیند ارزیابی در هر دوره

 • امکان ایجاد و ثبت فرم‌های ارزیابی پرسنل به صورت همزمان در هر دوره ارزیابی

 • ثبت اطلاعات فرم‏های ارزیابی به تفکیک پرسنل

 • ثبت امتیاز هر شاخص به تفکیک اقدام کنندگان روی فرم ارزیابی در هر مرحله

 • نگهداری سوابق و تاریخچه ارزیابی‏های انجام شده به تفکیک دوره ارزیابی و پرسنل

 • محاسبه امتیاز نهایی ارزیابی و ارسال خودکار اطلاعات به سیستم پرسنلی پیوست


 • ارائه انواع گزارش‏های مدیریتی، کنترلی و آماری

 • امکان اعمال گزینش، جستجو و گروه‌بندی براساس پارامترهای دلخواه برای کلیه گزارش‌ها

 • امکان تهیه گزارش از فرم‌های ثبت شده‌ ارزیابی پرسنل سازمان در محدوده زمانی مورد نظر

 • امکان تهیه گزارش از پرونده ارزیابی پرسنل سازمان در بازه تاریخی دلخواه

 • امکان تهیه گزارش از پرسنل ارزیابی نشده در هر دوره ارزیابی

 • امکان تهیه گزارش از بالاترین امتیازات ارزیابی در دوره مورد نظر


نرم افزار ارزیابی عملکرد پرسنل پیوست