سازمان انتقال خون ایران

سازمان انتقال خون ایران

سازمان ملی انتقال خون ایران در نهم مرداد ماه ۱۳۵۳ تاسیس شد. معرفی این سازمان به عنوان تنها متولی تهیه خون در کشور گامی برای متمرکز کردن و همسویی تمام امکانات موجود در زمینه طب انتقال خون، به منظور ارتقای کمی و کیفی در روند تامین خون و فراورده های خونی مورد نیاز بوده است. هدفی که همواره به عنوان یکی از ارکان اصلی سازمان مطرح بوده و مورد توجه قرار دارد.

در حال حاضر پروژه استقرار اتوماسیون اداری پیوست در این سازمان آغاز شده است.

ارسال یک نظر

نظر
نام
ایمیل
وبسایت