■ قابلیت تعریف انواع دبیرخانه و دفاتر ثبت به تعداد نامحدود
■ پشتیبانی از دبیرخانه ‏های متمرکز و غیر متمرکز
■ امکان تعریف قالب‏ های شماره گذاری به تفکیک دفاتر ثبت
■ امکان تعریف طرف‏های مکاتبه در قالب درختواره اشخاص حقیقی و حقوقی
■ امکان تعیین انواع نقش‏ های دبیرخانه ای و اختصاص به کاربران براساس دسترسی‏ های تعیین شده

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت