کارتابل Tag

گروه نرم افزاری پیوست > Posts tagged "کارتابل"

نقش کارتابل در اتوماسیون اداری همه چیز درباره کارتابل مقدمه اغراق نیست اگر بگوییم کارتابل مهمترین مفهوم در هر سامانه اتوماسیون اداری محسوب شده و ساختار، ویژگی ها و امکانات موجود در آن را می توان معیار خوبی برای سنجش پختگی و کامل بودن یک سامانه اتوماسیون اداری به حساب آورد. ارائه یک تحلیل منطقی و درست از این مفهوم مهم می تواند به یک محصول اتوماسیون اداری منسجم و همگن منجر شود و بالعکس در صورتی که تصویر درستی از مفهوم کارتابل در ذهن طراحان چنین سیستمی شکل نگرفته باشد با یک اتوماسیون اداری ضعیف، مغشوش و سردرگم مواجه خواهیم بود. با عنایت به این موضوع در این نوشتار می خواهیم به برخی ویژگی های کلیدی کارتابل و نکات متمایز کننده آن اشاره کنیم. این ویژگی ها می توانند شاخصی برای سنجش و...

بیستر بخوانید