پیوست

نرم افزار بیمه و درمان

گروه نرم افزاری پیوست > محصولات > نرم افزار بیمه و درمان

نرم افزار بیمه و درمان چیست؟

در بسیاری از سازمانها فرایند های مختلفی مازاد بر حقوق قانونی پرسنل و تعهدات کارفرما جهت پیش برد استراتژی های نگهداشت و توسعه منابع انسانی تعریف می گردد . این فرایند ها در قالب خدمات مختلف حمایتی پیاده سازی می گردد . یکی از پرتکرار ترین و اثربخش ترین خدمات در سازمانها ارائه خدمات ممتاز بیمه و درمان است . راهکار مدیریت بیمه و درمان پیوست، ابزاری جهت مدیریت و کنترل و بهینه سازی ارائه خدمات مربوط به بیمه تکمیلی در سازمانهای مختلف است.

ارائه خدمات  به تک تک پرسنل و در اکثر موارد به افراد تحت تکفل آنها، حجم بسیار زیادی از فرایند های کاری را برای تیم منابع انسانی سازمان ایجاد می نماید . فرایند هایی که با توجه به تنوع خدمات درمانی و بیمه ای، تعداد آن به صورت تصاعدی افزایش می یابد و در نظر داشتن رویکرد اصلی استراتژی سازمان در خصوص ارائه خدمات بیمه در جهت  افزایش رضایت پرسنل و همچنین شرایط پرسنل در زمان بهره گیری از این خدمت؛ میتواند حساسیت و سختی کار این واحد را کاملا مشخص نماید .

سامانه بیمه و درمان پیوست، تمامی عملیات مربوط به بیمه تکمیلی و خدمات درمان  سازمان را در قالب یک راهکارجامع پوشش می دهد .

این راهکار شامل تعریف انواع بیمه های مختلف، صندوق های حمایتی، قرارداد های مختلف با شرایط، تعرفه و پوشش گوناگون در بازه های زمانی متفاوت ، تعریف انواع خدمت و شرایط استفاده از آنها ، تعریف فرآیند های ثبت نام ، درخواست، کنترل و تائید ، پرداخت و حمایت و ساماندهی  ارتباط با شرکت بیمه گر و مدیریت و گزارشگیری آن می گردد.

null
استفاده از ابزار عملیاتی و مدیریتی مناسب تاثیر مستقیم بر ارتقای سطح رضایت پرسنل از خدمات ممتاز بیمه و درمان دارد . ابزاری در دسترس همه پرسنل با قابلیت نظارت و کنترل لحظه ای.

چرا سامانه مدیریت بیمه و درمان پیوست را پیشنهاد می کنیم؟

 

■    طراحی یک ابزار حرفه ای بر مبنای فرایند های عملیاتی

سامانه بیمه و درمان پیوست با پوشش کامل فرآیند های مدیریتی، اجرائی، کنترلی و پرسنلی طراحی گردیده است . در این سامانه ابتدا تعریف انواع قرارداد بیمه تکمیلی با جزئیاتی نظیر:شرکت بیمه گر، تعرفه ها، تعهدات، حق عضویت، درصد فرانشیز و… انجام شده و پس از آن پوشش پرسنل و افراد تحت تکفل آنها در هر قرارداد انجام می گردد و سپس فرایند های مربوط به ثبت درخواست استفاده از خدمات بیمه تکمیلی تعریف می گردد . این فرایند ها بر اساس ساختار هر مجموعه درقالب فرم های الکترونیک درخواست خدمات و فرایند گردش و تائید آن تعریف می گردد و در نهایت نتایج تعامل با شرکت بیمه گر و اطلاعات پرداخت از سیستم های مالی در سیستم بیمه و درمان و پرونده اطلاعاتی پرسنل ذخیره می گردد .

مدیریت تعریف انواع قرارداد بیمه، ضوابط و تعرفه های مربوط به هر قرارداد، کنترل سقف ریالی و تعدادی خدمات، کنترل مبالغ پرداختی و فرانشیز به روش های مختلف در این سامانه پیش بینی گردیده است.

این ساختارِ منعطف، قابلیت پیاده سازی بر اساس انواع روال های عملیاتی سازمان در خصوص بیمه تکمیلی را دارد .

 

■    ارتباط منسجم با سایر نرم افزار های پیوست در راستای پیاده سازی یک راهکار فرایند گرا

بیمه تکمیلی و سایر اقدامات حمایتی در قالب بیمه و یا درمان مستلزم پیاده سازی یک ساختار ارتباطی میان سامانه های پرسنلی، مالی و حسابداری ، قرارداد ها، ارتباط با شرکت های بیمه گذار  و طراحی فرم های کاربردی سامانه میباشد. سامانه مدیریت بیمه و درمان پیوست قابلیت پیاده سازی این ساختار در تمامی شرکت ها و سازمان ها بر اساس سیاست های کلی مدیریتی را داشته و با یکپارچه سازی با سایر سیستم های منابع انسانی و مالی و اتوماسیون اداری، جریان یکپارچه عملیات و اطلاعات را ایجاد می نماید  و علاوه بر آن  دسترسی به اطلاعات و فرمهای الکترونیک مورد نیاز پرسنل جهت ثبت درخواست های مربتط با بیمه و درمان را در تمامی سطوح سازمان فراهم می آورد.

این سامانه به عنوان یکی از زیر سیستم های منابع انسانی طراحی و پیاده سازی گردیده است .

 

■    قابلیت اختصاصی سازی بر اساس روال های متنوع قرارداد های بیمه تکمیلی

هرسازمان در دوران مختلف کاری خود بر اساس نیاز ها و تصمیمات مدیریتی با شرکت های مختلف بیمه گر قرارداد بیمه تکمیلی داشته و یا صندوق های حمایتی مختلف بر اساس نیاز های مقطعی در سازمان ایجاد می کند ( مانند صندوق حمایت پاندمی کرونا)  که هر یک قوانین و تعرفه ها و شرایط متفاوتی را دارند . از این رو سامانه  مورد استفاده جهت پوشش تمامی مراحل و روال ها می بایست قابلیت  اختصاصی سازی برای هر مجموعه را داشته باشد .

سامانه  مدیریت بیمه و درمان پیوست یک راهکار منعطف و قابل توسعه بر اساس روال های مختلف سازمانی میباشد .

 

■    مدیریت و نظارت با ارائه گزارشات مختلف لحظه ای

کنترل و نظارت و دریافت انواع گزارش در سطوح مختلف مدیریتی و پرسنلی در این سامانه پیش بینی شده است . به نحوی که پرسنل می توانند مراحل گردش درخواست های خود را پیگیری و مشاهده کنند. همچنین مدیران و مسئولین مرتبط با بیمه تکمیلی و درمان نیز گزارش های کاربردی در اختیار خواهند داشت.

پرسنل سازمان می توانند :

با اطلاع از آییـــن نامه ها و شـــرایط پوشش بیمه تکمیلی، درخواست های مربــــوط به استـــفاده از خدمات بیمه تکمیلی را به صورت الکترونیک ثبــت کننــــد و همـــــواره از مراحل تائید در خواست خود مطلع باشنـــد .

اتوماسیون اداری برای پرسنل

مدیران سازمان می توانند :

تمامی درخواست های ثبت شده را بررسی و تائید نموده و ضمن نظارت بر حسن انجام فرایند های تعریف شده، با دریافت گزارش های مختلف و مقایسه شرایط پوشش بیمه و انجام تعهدات شرکت بیمه گر و تیم مسئول این خدمت در سازمان را بررسی نمایند ، همچنین درجهت  بهبود کیفیت و شرایط بیمه تکمیلی تصمیم گیری نمایند .

اتوماسیون اداری برای مدیران

   سامانه بیمه و درمان پیوست، راهکاری نوین با پوشش جامع عملیات

■   یک زیر سیستم عملیاتی با ارتباط با سایر سامانه های منابع انسانی


■   ابزار کاربردی تیم منابع انسانی جهت افزایش دقت و سرعت در ثبت و پیگیری درخواست ها


■   کنترل و پیگیری هر درخواست توسط پرسنل از ثبت تا تائید و پرداخت هزینه های درمانی


■   انتشار و اطلاع رسانی آیین نامه ها و تعرفه های خدمات و حصول اطمینان کنترل قوانین و تعهدات تحت پوشش


   سامانه ای  منعطف  برای تعریف انواع قرارداد ها و تعهدات بیمه و درمان

■   تعریف انواع قرارداد بیمه تکمیلی با شرکت های مختلف و قوانین و تعرفه های گوناگون در بازه های زمانی مختلف


■   تعریف چندین قرارداد بیمه و یا حمایت درمان به صورت همزمان و عضویت پرسنل در آنها


■   تعریف سطوح خدمات مختلف تعرفه و خدمات برای هر قرارداد


■   تعریف سقف ریالی و تعدادی هر تعهد بر اساس نوع قرارداد و تعرفه شرکت های بیمه گر


■   پیاده سازی روال های مختلف گردش و تائید درخواست بر اساس شرایط هر قرارداد بیمه و تعهدات آن


   سامانه بیمه و درمان پیوست، ابزاری جهت بهبود کیفیت خدمات ممتاز به  پرسنل

■   ثبت درخواست هزینه های درمان به صورت الکترونیک


■   بهینه سازی روال گردش و تائید درخواست با حذف گردش های مازاد و خطا


■   بررسی و تائید درخواست ها بر تعرفه ها و قوانین بیمه تکمیلی  با در نظر گرفتن حریم خصوصی و امنیت اطلاعات


■   کنترل ریالی و تعدادی استفاده از خدمات بیمه تکمیلی به ازای هر پرسنل و افراد تحت تکفل


■   حذف خطا و افزایش دقت در جریان کنترل و تائید درخواست های پرسنل


■   افزایش چشمگیر سرعت پردازش درخواست ها و پرداخت هزینه های جبرانی درمان■   امکان تعریف انواع قرارداد و تعرفه با شرکت های مختلف بیمه گر


■   امکان ثبت پرسنل بیمه شده و افراد تحت تکفل با مشخصات کامل


■   امکان ثبت انواع تعهدات و تعیین سقف تعدادی و ریالی


■   امکان تعریف قرارداد های بیمه تکمیلی، بیمه عمر و صندوق های حمایتی جبران هزینه درمان در سازمان


■   امکان تعریف تعرفه هر خدمت و تعهد و تعریف فرانشیز بر اساس نوع خدمت و میزان استفاده از آن


■   امکان تعریف سقف هزینه به صورت گروهی و یا اشتراک سقف هزینه یک خدمت برای اعضای یک خانواده


■   امکان تعریف سقف ریالی و یا تعدادی استفاده از یک خدمت


■   امکان ثبت الکترونیک درخواست پرداخت هزینه های درمان به همراه تصاویر نسخه و فاکتور و…


■   امکان گردش خودکار فرم درخواست به همراه تمامی مستندات ضمیمه شده


■   امکان ثبت توضیحات در هر مرحله از تائید فرم توسط مدیران و پزشک معتمد و یا کارشناس شرکت بیمه گر


■   امکان تعریف انواع خدمت : ویزیت ، دارو ، تجهیزات ، خدمات پاراکیلینیک، بستری و…


■   امکان تعریف بیماری های خاص و یا دارو و درمان مرتبط با آن


■   امکان تعریف مراکز درمانی طرف قرارداد و خدمات تحت پوشش هریک


■   امکان ارائه معرفی نامه افراد تحت پوشش به مراکز درمانی طرف قرارداد


■   امکان تعریف حق عضویت و کسور ماهانه به ازای هر قرارداد بیمه تکمیلی به تفکیک سهم بیمه شده و سهم کارفرما


■   امکان تعریف صندوق های حمایتی خاص در هر سازمان (مانند : جبران هزینه های پاندمی کرونا- هزینه زایمان) و قواعد مربوط به آن


■   امکان ذخیره تصویر انواع مستندات ( دستور پزشک، فاکتور ها، جواب آزمایش و عکسبرداری و …) در فرم درخواست هزینه درمان


■   امکان نگهداری سوابق استفاده از بیمه تکمیلی در پرونده اطلاعاتی هر پرسنل به تفکیک بیمه شده اصلی و افراد تحت تکفل


■   امکان مشاهده هزینه های پرداخت شده به هر فرد و مبلغ باقیمانه از سقف هزینه هر تعهد .


■   امکان آرشیو اسناد بیمه تکمیلی در سامانه بایگانی الکترونیک پیوست


■   امکان انتشار آیین نامه ها،تعرفه ها و دستورالعمل های مربوط به بیمه تکمیلی در تابلو اعلانات سازمان الکترونیک پیوست


■   امکان دریافت اطلاعات پرسنلی و مشخصات افراد تحت تکفل از سامانه های منابع انسانی پیوست


■   امکان محاسبه حق عضویت سهم پرسنل بر اساس تعداد افراد تحت پوشش بیمه و کسر خودکار در سیستم حقوق و دستمزد


■   امکان ثبت شماره حساب برای هر پرسنل جهت واریز هزینه های درمان


■   امکان ارتباط با سامانه های مالی و حسابداری پیوست■   گزارش تمامی هزینه های درمانی کل سازمان و به تفکیک واحد ، گروه و پرسنل


■   گزارش هزینه های درمان بر اساس نوع تعهد و خدمت در بازه زمانی قابل تعریف


■   گزارش از کلیه پرسنل تحت پوشش بیمه تکمیلی و افراد تحت تکفل آن ها


■   گزارش درخواست های درجریان و یا تائید نشده به همراه توضیحات عدم تائید


■   گزارش مربوط به استفاده پرسنل از تعهدات هزینه های دریافتی به تفکیک هر قرارداد و شرکت بیمه گر


■   گزارش بر اساس باقیمانده اعتبار قرارداد با شرکت های بیمه گر برای تمدید و یا جایگزین نمودن شرکت جدید


■   گزارش میزان فرانشیز های کسر شده با دسته بندی بر اساس نوع تعهد یا خدمت


■   گزارش از معرفی نامه های صادر شده به تفکیک مرکز درمانی و نوع خدمت


■   گزارش مقداری و آماری از هزینه های پرداختی به تفکیک واحد های سازمانی ، مراکز هزینه، پست و سمت پرسنل و سابقه دریافت کننده.


■   گزارش درخواست های تائید شده و منتظر پرداخت توسط شرکت بیمه گر


■   قابلیت ساخت انواع گزارش های مورد نیاز سازمان با استفاده از گزارش ساز پارامتریک پیوست.۸ سال تجربه ۴۰+ نسخه نصب شده Microsoft SQL
 

 

 

قابل اجـرا در تـمامی مرورگــرها

در صورت تمایل میتوانید دمو نرم افزار بیمه و درمان پیوست را مشاهده بفرمایید

 

دمو نرم افزار بیمه و درمان

[کل: ۱۸ میانگین: ۴.۹]
اشتراک در
اطلاع از
10 دیدگاه
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مجید فتحی
1 سال قبل

سلام دمو نرم افزار رو چگونه میتوانم ببینم

ستوتی
1 سال قبل

در سازمان ما بیمه تکمیلی توسط خود سازمان انجام میشه، صندوقی برای اینکار داریم که با حق بیمه پرسنل و بخشی هم از سازمان شارژ میشه، مدارک بیمه ای پرسنل را هم میخواهیم نگهداری کنیم، راهکار شما جامع است؟

پزشک پور
1 سال قبل

مستندات و مدارک پرونده پزشکی و درمانی پرسنل رو میتونید پیاده کنید؟ تکلیف مدارک قبلی چی میشه؟

پوریا عباسی
1 سال قبل

پرونده پزشکی پرسنل سازمان توسط چه افرادی قابل مشاهده است ؟

سوگند
1 سال قبل

آیا امکان ارائه اطلاعات هزینه های درمانی ثبت و پرداخت شده برای هر پرسنل تحت وب وجود دارد؟