برای تحقق امضای دیجیتال از مکانیزم رمزنگاری کلید عمومی(Public-key Encription) استفاده می شود، بدینصورت که شخص امضا کننده دارای یک کلید منحصربفرد خواهد بود که از دو بخش خصوصی(Private) و عمومی(Public) تشکیل می شود. هرکسی بخش...

بیستر بخوانید