سهام ممتاز(Preferred Stocks) در برابر سهام عادی(Common Stocks) به مفهوم سهامی از شرکت است که دارای حق اولویت پرداخت سود(Dividend) است. سهام ممتاز در عرف قوانین از حقوق خاصی برخوردار است که مهمترین آن حق تقدم نسبت به دریافت سود و جبران تعهدات نسبت به دارنده  سهم در زمان ورشکستگی شرکت است. در قانون تجارت فقط یک مادهء چند سطری در مورد سهام ممتاز داریم. مادهء۴۲ قانون چنین می‌گوید:«هر شرکت سهامی‌ می‌تواند به موجب اساسنامه و همچنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است، طبق‌ تصویب مجمع عمومی فوق العادهء صاحبان‌ سهام، سهام ممتاز ترتیب دهد. امتیازات‌ این‌گونه سهام و نحوهء استفاده از آن باید به‌طور وضوح تعیین گردد. هرگونه تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز باید به‌ تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت با جلب موافقت دارندگان نصف بعلاوه یک‌ این‌گونه سهام انجام گیرد.»...

بیشتر بخوانید