ایزو (ISO) مخفف عبارت International Organization for Standardization به مفهوم سازمان بین‌المللی برای استانداردسازی می باشد. این سازمان مورد پذیرش غالب کشور ها  بوده و مرکز ان در شهر ژنو در سوئیس می باشد. ایزو بسته به حوزه کاربرد داری استاندارد های مختلف بوده که معروفترین ان ها ایزو ۹۰۰۰ در زمینه   ﻃﺮاﺣـﻲ و ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮی ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳـﺖ کیفیت بوده که ویرایش چهارم ان بنام اﻳﺰو ۹٠٠١:٢٠٠۸ در سال ۲۰۰۸ اصلاح و مبنای بررسی برای سازمان های ممیز کننده استاندارد ایزو می باشد. استاندارد های دیگر ایزو مانند استاندار ISO 14000 در حوزه زیست محیطی و یا  استاندار OHSAS 18001 در حوزه بهداشت شغلی کاربرد دارد. کاربرد و فایده ایزو ۹٠٠١:٢٠٠۸ را می توان به زبان خیلی ساده به شرح زیر بیان نمود: ۱- هر انچه که انجام می دهید را بیان نمایید. ۲- و هر آنچه را...

بیشتر بخوانید