۱- در بخش تنظیمات کاربری سیستم فرم شماره ۰۵۹ از "سیستم حسابداری" را انتخاب می کنیم. ۲- میزان کارمزد مورد نظر( به درصد) را در فیلد مقدار تنظیم "نرخ محاسبه کارمزد" وارد می کنیم. ۳- از منوی حسابداری...

بیستر بخوانید