هر کاربر تنها قادر به مشاهده و تهیه گزارش های پارامتریکی خواهد بود که به آنها دسترسی داشته باشد. برای ایجاد دسترسی کاربر به عناوین گزارش های پارامتریک مراحل زیر...

بیستر بخوانید