در سیستم خزانه داری، جهت تهیه گزارش مغایرت بانکی، نیاز است تا صورتحساب دریافتی از بانک با دفتر حساب بانک در سیستم مقایسه شده و مغایرت بین آنها بدست آورده شود. برای...

بیستر بخوانید