گزارش صورت حساب در واقع شرح جزییات عملیات بازرگانی و دریافت پرداخت با یک طرف حساب مشخص است. در این گزارش طرف حساب(مشتری) با کلید ترکیبی Alt+A قابل انتخاب است و با انتخاب...

بیستر بخوانید