گزارش صورت حساب در واقع شرح جزییات عملیات بازرگانی و دریافت پرداخت با یک طرف حساب مشخص است. در این گزارش طرف حساب(مشتری) با کلید ترکیبی Alt+A قابل انتخاب است و با انتخاب طرف حساب، سیستم وفق حساب و تفصیلی مرتبط با این طرف حساب گزارش کاملی از تراکنشهای مرتبط را ارائه می کند. در این گزارش به صورت پیش فرض می توان به صورت مستقیم هم حساب و تفصیلی انتخاب کرد(حتی حساب و تفصیلی که ربط مستقیم به طرف حساب ندارد) واین می تواند از لحاظ امنیتی در شرایط خاص قابل قبول نباشد. جهت جلوگیری از انتخاب مستقیم(آزاد) حساب و تفصیلی در این گزارش و محدود کردن کاربـــــــــر به لیست طرف حسابهای تعریف شده در سیستم، در بخش تنظیمات کاربری فرم آیتم "عدم امکان انتخاب حساب مستقیم" قابل انتخاب می باشد. با انجام ایــن تنظیم کاربر منحصرا به طرف...

بیستر بخوانید