به سه روش می توان سود و زیان یک/چند فاکتور فروش را بر اساس قیمت فروش و قیمت تمام شده فروش مشاهده کرد: ۱- در CM فاکتور فروش آیتم "سود وزیان فاکتور" گزارش سود و زیان یک فاکتور مشخص به تفکیک اقلام فاکتور نمایش می دهد. ۲- از منوی بازرگانی "گزارش های حسابداری فروش" ----->"گزارش سود و زیان فاکتورها" گزارشی از سود و زیان کلیه فاکتورهای فروش صادره در فاصله    زمانی مشخص   همراه با اطلاعات فاکتور فروش را در اختیار می گذارد. ۳- در منوی "گزارش های پارامتریک بازرگانی"  با استفاده از پارامتر "سود و زیان فاکتور" و سایر اطلاعات انتخابی از فاکتور فروش می توان گزارشی از سود و زیان فاکتورهای فروش تهیه کرد....

بیستر بخوانید

برای تهیه گزارش سود و زیان عملیات بازرگانی به تفکیک مراکز فروش از منوی بازرگانی-->گزارشهای حسابداری فروش، منو آیتم "گزارش سود وزیان فاکتورها" را انتخاب می نماییم. حالت پیش فرض این گزارش سود وزیان عملیات بازرگانی شامل(فروش وبرگشت از فروش) به تفکیک هر فاکتور در فاصله تاریخ مشخص می باشد. از کمبوباکس نوع گزارش نوع "به تفکیک طرف حساب" را انتخاب می نماییم. سیستم در این حالت گزارش سود وزیان سرجمع عملیات بازرگانی به تفکیک کلیه طرف حساب ها را ارائه می کند. نکته ۱: گزارش سود و زیان فاکتورها در سه حالت "به تفکیک فاکتور"، "به تفکیک طرف حساب"، "به تفکیک مرکز فروش" در فاصله تاریخی مشخص قابل تهیه است. نکته ۲: در فرم فاکتور فروش/برگشت از فروش نیز می توان با استفاده از CM  فرم و انتخاب "سود و زیان فاکتور" به گزارش سود وزیان خاص فاکتور دسترسی داشت. نکته ۳: در تهیه...

بیستر بخوانید

برای جلوگیری از دسترسی کاربر به گزارش سود و زیان فاکتور در دو حالت مختلف به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- گزارش سود و زیان فاکتور در CM فاکتور فروش و برگشت از فروش از طریق فرم مدیریت گروههای کاری در بخش تنظیمات مرتبط با فاکتور فروش/برگشت از فروش چک باکس "عدم دسترسی به سود و زیان فاکتور" را مارک می کنیم. ۲- گزارش لیست سود وزیان فاکتورها به صورت گروهی این گزارش در منوی "گزارشهای حسابداری فروش" با نام "گزارش سود وزیان فاکتورها" قابل تهیه است که از طریق تنظیمات عمومی فرمها در زیر سیستم بازرگانی قابلیت دسترسی/عدم دسترسی به کاربران را دارد....

بیستر بخوانید