برای اینکه در گزارش های تراز آزمایشی سیستم حسابداری بتوان گزارشی بر اساس رسته ی دلخواه تهیه کرد کافیست مراحل زیر را دنبال کنید. ۱-از منوی گزارش ها، گزاش " تراز آزمایشی" را...

بیستر بخوانید