با استفاه از گزارش کاردکس کارکرد می توان از کارکردهای یک سال پرسنل به تفکیک ماه گزارش تهیه نمود. برای تهیه این گزارش مراحل زیر را دنبال کنید : ۱-از منوی "گزارشها" وارد...

بیستر بخوانید