۱- پیشنهاد قیمت فروش پیشنهادی به خریدار: در این حالت شرکت فروشنده از یک یا چند لیست قیمت استفاده می نماید و هر نوع لیست قیمت را به یک نوع خریدار انتساب می دهد (مثال لیست قیمت نماینده، عمده فروش و...

بیشتر بخوانید

پیشنهاد قیمت فروش در سیستم بازرگانی به سه صورت انجام می شود. ۱- پیشنهاد قیمت آخرین فروش کالا در این حالت سیستم با انتخاب کالای مورد نظر برای فروش،آخرین قیمت فروش کالا حسب آخرین فاکتور فروش ثبت شده را پیشنهاد می دهد. ۲- پیشنهاد قیمت فروش پیشنهادی به خریدار در این حالت با توجه به فیلد "قیمت فروش" در اطلاعات مرتبط با طرف حساب(قیمتهای ده گانه فروش کالا) و اینکه کدام یک از قیمتهای دهگانه فروش کالا به طرف حساب داده شده است، قیمت فروش کالا(مشروط بر ورود قیمت فروش کالا) پیشنهاد می شود. مثلا: اگر قیمت اول به طرف حساب "محمد مومنی" منتسب شده باشد و قیمت اول فروش کالای "شاهنامه فردوسی" برابر ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تعیین شده باشد. اگر فاکتور فروش برای محمد مومنی صادر شده باشد با انتخاب "شاهنامه فردوسی" جهت فروش قیمت ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال...

بیشتر بخوانید