پس از پرداخت هر چک مدت دار، تا زمان پاس شدن  آن ممکن است عملیات مختلفی به شرح زیر برروی آنها انجام شود. برای ثبت یک چک پرداختنی، در سیستم خزانه داری نوع عملیات پرداخت، "چک" انتخاب می شود پس از تکمیل اطلاعات مربوط به چک، اگر چک مدت دار باشد در وضعیت "پاس نشده" در سیستم قرار می گیرد برروی چک پاس نشده می توان ۲ عملیات انجام داد: ۱- پاس: وقتی چک پرداختی، توسط دریافت کننده به بانک برده و نقد می شود، چک مورد نظر در وضعیت پاس شده قرار می گیرد. ۲- عودت: درصورتیکه چک پرداخت شده، به هردلیلی به پرداخت کنند برگشت داده شود، وضعیت چک عودت یافته قرار می گیرد. نکته ۱: اعمال تغییر وضعیت های مختلف برروی هر چک، از طریق دفتر اسناد پرداختنی امکان پذیر می باشد. نکته ۲: میتوان هنگام ایجاد چک، با استفاده از چک...

بیشتر بخوانید