در سیستم خزانه داری در فرم " گزارش وضعیت نقدینگی" این امکان وجود دارد که سفته های ثبت شده در خزانه داری را در این گزارش نمایش داده نشوند. برای تنظیم...

بیستر بخوانید