جهت تعیین روشهای محاسبه پورسانت از طریق سیستم محاسبه پورسانت -- فرم "روشهای محاسبه پورسانت" می توان اقدام نمود. - در این فرم به ازای هر روش یک رکورد با نام مرتبط با روش مورد نظر ایجاد می نماییم - پس از تعریف نام روش، با کلیک برروی دگمه "بازاریاب ها" نام بازاریاب هایی که از طریق این روش برای آنها محاسبه پورسانت می شود را انتخاب می نماییم. - با دبل کلیک برروی ردیف مربوط به روش مورد نظر و یا کلیک برروی دگمه "نحوه ارزیابی" فرمی نمایش داده می شود که باید یک ردیف با تاریخ موثر مربوط به آن نحوه ارزیابی ایجاد گردد. - پس از تایید، برروی دگمه "فرمول محاسبه" کلیک می کنیم. - در این فرم فرمول محاسبه مربوط به روش مورد نظر را ایجاد می نماییم. برای این کار از قسمت "انتخاب پارامتر" پارامترهای مورد استفاده در فرمول محاسبه را...

بیستر بخوانید