جهت تعیین روشهای محاسبه پورسانت از طریق سیستم محاسبه پورسانت -- فرم "روشهای محاسبه پورسانت" می توان اقدام نمود. - در این فرم به ازای هر روش یک رکورد با نام مرتبط با...

بیستر بخوانید