این امکان در سیستم وجود دارد که ترتیب قرار گرفتن آرتیکلهای یک سند مالی را بر اساس ماهیت و کد حساب، مرتب سازی نمود برای این منظور در CM سند مالی، گزینه "مرتب سازی برحسب ماهیت و حساب" را انتخاب نمایید. با این کار کلیه آرتیکلها ابتدا بر اساس ماهیت بدهکار و سپس بر حسب شماره حساب مرتب سازی شده و در سند قرار می گیرند. نکته ۱: پس از انجام این کار امکان برگشت به حالت قبل وجود نداشته و باید به صورت دستی شماره آرتیکلها را تغییر داد نکته ۲: کد حسابها با توجه به نوع دیتا به صورت دیکشنری مرتب می شود....

بیشتر بخوانید