این امکان در سیستم وجود دارد که ترتیب قرار گرفتن آرتیکلهای یک سند مالی را بر اساس ماهیت و کد حساب، مرتب سازی نمود برای این منظور در CM سند مالی، گزینه "مرتب...

بیستر بخوانید