این اطلاعات در دو بخش مرتبط با سند و مرتبط با آرتیکلهای سند قابل طبقه بندی است: بخش اطلاعات سند: ۰- شماره سند ۱- تاریخ سند ۲- نوع سند ۳- حساب درخواست کننده ۴- نام تفصیلی اول درخواست کننده ۵- نام تفصیلی دوم درخواست کننده ۶- نام تفصیلی سوم درخواست کننده ۷- حساب مصرف کننده  ۸- نام تفصیلی اول مصرف کننده ۹- نام تفصیلی مصرف کننده ۱۰- نام تفصیلی سوم مصرف کننده ۱۱- شرح سند ۱۲ -نام شرکت ۱۳-کد اقتصادی شرکت ۱۴-نشانی پستی ۱۵- شماره تلفن شرکت ۱۶- شماره نمابر شرکت ۱۷- پست الکترونیک شرکت بخش اطلاعات آرتیکلهای سند: ۰-کد کالا ۱- نام کالا ۲- مقدار اصلی ۳- واحد اصلی ۴-مقدار فرعی  ۷- ملاحظات ۱۲- شماره فنی کالا ۱۳- واحد فرعی کالا...

بیستر بخوانید