در وضعیتی که از سازمان الکترونیک استفاده می شود و بیش از یک پایگاه داده حضور و غیاب موجود باشد، لازم است تا یکی از آنها به عنوان پایگاه داده...

بیستر بخوانید