برای دسترسی به ساعت ورود و خروج پرسنل در فرمول های محاسباتی از دو پارامتر "ورود ساعت" و "خروج ساعت" استفاده کنید. این دو پارامتر به ترتیب ساعت ورود  و خروج را برای هر پرسنل در روز در دسترس قرار می دهد.این دو پارامتر از زیر مجموعه "اطلاعات ورود خروج پرسنل" در فرم "انتخاب پارامتر " فرمولهای محاسباتی قابل انتخاب می باشد. نکته ۱ :از این دو پارامتر می بایست در قسمت روزانه فرمول محاسباتی استفاده کرد. نکته ۲ :مقدار خروجی این دو پارامتر بصورت دقیقه می باشد به عنوان مثال ساعت ۰۸:۳۰ در این پارامترها بصورت ۵۱۰ انعکاس داده می شود. نکته ۳ : در صورتی که پرسنلی چندین ورود و خروج در یک روز داشته باشد، مقدار اولین ورود برای پارامتر "ورود ساعت" و آخرین خروج برای پارامتر "خروج ساعت" درنظر گرفته خواهد شد....

بیشتر بخوانید