در بسیاری از گزارشات چاپی نیاز است که چاپ روی کاغذهایی با سایزهای مختلف انجام شود.و این سایز کاغذ برای هرگزارش و یا فرم، ثابت می باشد. برای اینکه هنگام هربار پرینت گرفتن از فرمها ،نیازی به تغییر سایز کاغذ وجود نداشته باشد، این امکان در سیستم وجود دارد که سایز کاغذ را برای هر فرم به طور خاص مشخص نمود تا هنگام تهیه پرینت، سیستم از همین سایز مشخص شده استفاده نماید. برای این منظور کافیست مراحل زیر را دنبال نمایید: ۱- برروی فرم مورد نظر Alt+Q گرفته و از لیست گزارشات موجود، فرم چاپی مورد نظر را انتخاب نمایید ۲- با استفاده از دگمه "تغییر فرم" وارد محیط تغییر فرم شوید ۳- در CM فرم گزینه "تنظیم کاغذ" را انتخاب نموده و یا از کلید ترکیبی Alt+A استفاده نمایید ۴- با این کار فرم تنظیم سایز کاغذ نمایش داده می شود و...

بیستر بخوانید