در بسیاری از گزارشات چاپی نیاز است که چاپ روی کاغذهایی با سایزهای مختلف انجام شود.و این سایز کاغذ برای هرگزارش و یا فرم، ثابت می باشد. برای اینکه هنگام...

بیستر بخوانید