در صورتی که به هر دلیل پرسنلی ساعت ورود و خروج خود را برروی دستگاه کارت ساعت ثبت نکرده باشد می تواند از فرم الکترونیک "فراموشی کارت" (با استفاده از سازمان الکترونیک) برای ثبت ساعت استفاده نماید. برای دسترسی به تعداد دفعات استفاده پرسنل از فرم فراموشی کارت در یک دوره محاسبه می توان از پارامتر "تعداد فراموشی کارت در ماه" در فرمول های محاسباتی استفاده نمود. این پارامتر از زیر مجموعه "اطلاعات ورود خروج پرسنل" در فرم "انتخاب پارامتر " فرمولهای محاسباتی قابل انتخاب می باشد و مجموع دفعات استفاده از فرم فراموشی کارت در یک دوره محاسباتی  برای پرسنل را به صورت عدد صحیح خروجی می دهد....

بیستر بخوانید

در هر دو حالتی که زمان های ثبت شده برای پرسنل بوسیله کاربر تغییر کرده باشد و یا از طریق فرم الکترونیک "فراموشی کارت" در سیستم تغییر داده شده باشد، علامت براکت برای آنها در فرم "کارکرد روزانه" نمایش داده خواهد شد(برای آگاهی بیشتر به پرسش و پاسخ با کد ۸۶۲ مراجعه شود) اما به ازاء ساعتهای تغییر داده شده بوسیله فرم الکترونیک "فراموشی کارت" در فرم"برگه های مرخصی و سایر عوامل" برگه متناظری موجود است و همین برگه به عنوان وجه تمایز این دو در سیستم مطرح است....

بیستر بخوانید