در صورتی که به هر دلیل پرسنلی ساعت ورود و خروج خود را برروی دستگاه کارت ساعت ثبت نکرده باشد می تواند از فرم الکترونیک "فراموشی کارت" (با استفاده از...

بیستر بخوانید

در هر دو حالتی که زمان های ثبت شده برای پرسنل بوسیله کاربر تغییر کرده باشد و یا از طریق فرم الکترونیک "فراموشی کارت" در سیستم تغییر داده شده باشد، علامت براکت...

بیستر بخوانید