وفق ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور، ذیحساب ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واحد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی محلی و موسسات و نهاده های عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود و انجام سایر وظائف مشروحه زیر را به عهده خواهد داشت: ۱- نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط به صحت و سلامت آنها ۲- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی ۳- نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار ۴- نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور...

بیستر بخوانید