گزارش سود و زیان یکی از گزارش های مالی اساسی است که بر اساس مانده حساب های موقت درآمد و هزینه، سود و زیان عملکرد یک شرکت را در در مقاطع زمانی انتخابی نشان می دهد. در گزارش سود و زیان سیستم حسابداری پیوست این امکان وجود دارد که گردش کلیه حساب ها با محدوده زمانی انتخاب شده از دوره مالی قبل مقایسه شده و گزارشی از وضعیت کاهش/افزایش درآمد، هزینه و سود و زیان شرکت و در واقع درصد و میزان افزایش سودزایی شرکت را در مقاطع زمانی مختلف هر دوره مالی بدست آورد . این گزارش معمولا در مقاطع زمانی سه ماهه و شش ماهه تهیه شده و می تواند به سهامداران شرکت ها نیز ارائه شود و از گزارش های الزامی برای ارائه به بورس می باشد. این گزارش برای...

بیشتر بخوانید