این امکان مدیریت ساخت حساب ها و ساخت حساب ثابت تفصیلی به صورت خودکار توسط سیستم را میسر می کند.برای تعیین حساب مرتبط با طرف حساب به تفکیک نوع کافیست...

بیستر بخوانید