سرفصلهای مالی به دو دسته اصلی حسابهای دائم(ترازنامه ای) و حسابهای موقت(سود و زیانی) تقسیم می شوند. سرفصل های دائـم سر فصلهایی هستند که مـانده آنها در انتهـای دوره به دوره مـالی بعد منتقـل...

بیستر بخوانید