برای حذف سند در سندحسابداری بعد از انتخاب گزینه "حذف سند" پیغامی مبنی بر "آیا قصد حذف سند جاری را دارید؟" دریافت می شود، با  انتخاب گزینه "تایید" سند مورد نظر حذف می شود. ملاحظات مرتبط با...

بیستر بخوانید