برای حذف سند در سندحسابداری بعد از انتخاب گزینه "حذف سند" پیغامی مبنی بر "آیا قصد حذف سند جاری را دارید؟" دریافت می شود، با  انتخاب گزینه "تایید" سند مورد نظر حذف می شود. ملاحظات مرتبط با حذف سند عبارتند از: ۱- در صورتیکه سند در حالت "ثبت شده" و "تایید شده" باشد امکان حذف سند وجود ندارد. ۲- در صورتیکه کاربر جاری دسترسی به "حذف سند"  را نداشته باشد، امکان حذف سند وجود ندارد. ۳- اگر کاربر دیگری به طور همزمان سند مورد نظر را فراخوان کرده باشد. ۴- اگر سند حسابداری از فرم مدیریت اسناد انتخاب شده باشد امکان حذف وجود ندارد . ۵- اگر در دوره  مالی سند اختتامیه صادر شده باشد امکان حذف اسناد وجود ندارد. نکته:  در صورتی که آرتیکلهای موجود در سند حسابداری توسط زیرسیستمهای دیگر ایجاد شده باشد، ابتدا باید اسناد مرتبط حذف شوند، بعد اقدام به حذف سند نمود....

بیستر بخوانید